Deklaracja dostępności SOSW Żary

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW Żary.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 95 procentach zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Zdjęcie z walidatora potwierdzającego dostępność strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku  szkoły oraz budynku biura nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na parterze budynku biura znajduje się sekretariat. Pracownik sekretariatu  udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw.
Parking przed budynkiem biura jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
Wejście do budynków z psem asystującym jest dozwolone.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Powiększanie tekstu.

Ustawienie kontrastu.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.

ctrl +  powiększa widok

ctrl -  zmniejsza widok

Inne informacje i oświadczenia

Pracujemy nad zmianą interfejsu strony www tak aby spełniała wszystkie wymagane standardy. Nowy szablon pojawi się w kwietniu 2022 roku.